شعب نمایندگی

شعب نمایندگی های پدیده شمیم قائم در ایران عبارتند از :