شعب نمایندگی

شعب نمایندگی های پدیده شمیم قائم در ایران عبارتند از :

نمایندگی دیوایز در ایران - اخذ نمایندگی دیوایز

نمایندگی دیوایز در ایران – اخذ نمایندگی دیوایز