رابطه مغز انسان و تشخیص عطر

رابطه مغز انسان و تشخیص عطر

رابطه مغز انسان و تشخیص عطر

توانایی مغز بشر برای سازگاری با تغییرات محیطی در حیطه های حسی خاص کارشناسان بارز است و بویایی یکی از حسهایی است که کمتر از همه مورد بررسی قرار گرفته است. مهارت بویایی مرتبط با اصلاحات عملکردی مغز است، دراین مقاله بررسی کردیم که آیا مهارت بویایی با تغییرات ساختاری نیز همراه است؟

طی آزمایشاتی که توسط محققین انجام شد، از مورفومتری (تجزیه و تحلیل موجودات زنده) مبتنی بر واکسل (عنصر حجم در پردازش) استفاده شد تا حجم ماده خاکستری مغز در دانش آموزان عطرسازی ، عطرسازان حرفه ای و افراد غیر حرفه ای را مقایسه کنند. در این آزمایش کلیه بهبودهای اسلوب شناختی که اخیرا برای محدود کردن خطاهای احتمالی مرتبط با پردازش تصویر عرضه شده اند، درنظر گرفته شد.

در بین تمامی عطرسازان، شاهد افزایش حجم ماده خاکستری دردو طرف ماهیچه راست چین سینوسی مغز/ کاسه چشمی میانی بودیم (بخشی از ناحیه قدامی کاسه چشمی است که پیرامون شیار بویایی قرار دارد). به علاوه، حجم ماده خاکستری در PC قدامی وGR/MOG  چپ بطورمثبتی با تجربه عطرسازان حرفه ای مرتبط بود.

نتیجه حاصله جالب بود. شناخت حس بویایی دقیقی که از طریق آموزش و تعلیم گسترده حاصل می گردد منجر به سازماندهی ساختاری نواحی بویایی مغز می گردد.

مطالعات متعددی در انسانها نشان داده اند که اصلاحات آناتومیک و عملکردی در مغز به دلیل فراگیری و آموزش روی می دهند. در افرادی که  در زمینه بینایی، شنوایی یا حرکتی دارای مهارت های پیشرفته هستند (نظیر موسیقی دانان و قهرمانان ورزشی)، عملکرد بهتراین افراد با تغییرات عملکردی وساختاری مغز، که با قسمتهای مختص حسی مغز مرتبط است ارتباط دارد.

به بیانی ساده تر مهارت و تخصص در سازماندهی و عملکرد مغز در ارتباط است.

در مورد مهارت  بویایی چه می توان گفت؟ آیا سازماندهی مجدد مغز با مهارت در دیگر حسها را می توان به بویایی تعمیم بخشید؟

تنها فقط یک بار به این پرسش پرداخته شده است، احتمالا به  این خاطر که  تواناییهای بویایی بشر در قیاس با دیگر حسها، کمترین اهمیت را در بقا وی دارند و در قیاس با حس بویایی سایر پستانداران بصورت ضعیفتری نمو کرده اند و به این خاطر که کارشناسان بویایی نظیر عطرسازان نادرهستند. درحین بررسی فرایند مغزی مرتبط با تصویر ذهنی از بو، شاهد سازماندهی مجدد عملکردی وابسته به مهارت در نواحی بویایی و حافظه ای مغز از قبیل قشر اصلی بویایی (پیریفرم) (PC) و هیپوکامپ بودیم که با عملکردهای رفتاری بهترهمراه با مهارت همراه بود.

تا جایی که می دانیم، سازماندهی مجدد ساختاری مغز در کارشناسان بویایی هرگز بررسی نشده است. با اینحال، با تمرکز بر تغییرات در فرایندهای بویایی، چندین مطالعه نشان داده اند که تحلیل رفتن ماده خاکستری در مناطق مرتبط با بویایی در بیماران مبتلا به نابويايى یا آسیب دیدگی حس بویایی (hyposmia)، به دلیل بیماری عصب شناختی یا نقص عملکرد پیرامونی است. اینکه آیا افراد دارای مهارت بویایی نشانگر اصلاحاتی در حجم GM در نواحی بویایی هستند یا خیر، پرسشی دیگر است.

ابزارهای مورفومتری (تجزیه و تحلیل موجودات زنده)  محاسباتی امکان بررسی تغییرات ساختاری مغز مرتبط با، رشد، فراگیری، مهارت  و آسیب شناسی را فراهم می کنند. تکنیک مورفومتری مبتنی بر واکسل (VBM) بطورگسترده بکار رفته و همچنان حیطه ای فعال برای تحقیق اسلوب شناختی است. چندین مشکل در پردازش تصویر، ازجمله ثبت غلط بین افراد و خطاها در فرایند تفکیک، اصلاح انحرافها و نواربندی جمجمه و انحراف ناشی از قالبها و امور مقدماتی موضوعات بحثهای پرشور در جامعه تصویربرداری عصبی است. با اینحال، بهبودهای روش شناختی به تازگی ارائه شده اند که ممکن است خطاهای احتمالی را محدود سازند.

رابطه مغز انسان و تشخیص عطر

رابطه مغز انسان و تشخیص عطر

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید